Privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we helder aangeven hoe Harmonie ‘Ons Genoegen’ met persoonsgegevens omgaat. Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De vereniging heeft de beschikking over de hierna genoemde gewone persoonsgegevens:

 • Voorna(a)m(en)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Roepnaam 
 • Postcode
 • Lid Sinds
 • Achternaam
 • Woonplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 
 • Geboorteplaats
 • Mobiel telefoonnummer
 

De vereniging zal nooit vragen naar gevoelige persoonsgegevens worden gevraagd zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid etc.

Doel
Alle persoonsgegevens worden gebruikt om de leden te informeren over activiteiten, het kunnen incasseren van contributie bedragen en het aanvragen van (gemeente)subsidies en eventuele persoonlijke onderscheidingen. Daarnaast registeren we van leden bijzonderheden en bestuursfuncties. Dit laatste doen wij om de historie van de vereniging te kunnen inzien.  

Verklaringen:

 • De vereniging verklaart deze privacyverklaring zichtbaar te maken op de website van de vereniging en dat wij in alle documenten, waarin persoonsgegevens staan/gevraagd worden, hiernaar wordt verwezen;
 • De vereniging verklaart geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij er met deze partij een verwerkersovereenkomst is afgesloten;
 • De vereniging verklaart geen persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie;
 • De vereniging verklaart technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • De vereniging verklaart dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens van de vereniging;
 • De vereniging verklaart dat wij persoonsgegevens zullen vernietigen zodra een individu hierom vraagt tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt;
 • De vereniging verklaart dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger;
 • De vereniging verklaart dat de verwerkers van de persoonsgegevens op de hoogte zijn van wat een data lek is. Ook is bekend dat dit direct gemeld moet worden bij de voorzitter en secretaris zodat wij als vereniging adequaat dit lek kunnen dichten, afhandelen en documenteren;
 • Als vereniging geven wij leden en vrijwilligers op verzoek inzage in de opgeslagen persoonsgegevens;
 • De secretaris is binnen de vereniging belast met de bescherming van alle persoonsgegevens.


Wijzigingen
Harmonie ‘Ons Genoegen’ behoudt zich het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit per mail via info@harmonieherkenbosch.nl